СУ "Иван Вазов" гр.Мездра

Цел

Специфични цели на проекта са:

1.Развития на уменията за учене,компетентностите,творческите и спортните способности на учениците темите които са извън включените в задължителна училищна подготовка;

2.Преодоляване на образователните дефицити на учениците,които срещат затруднения в подготовката си по различни дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3.Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4.Превръщане на училщето в по-привлекателно място за учениците,с което да се намали преждевременността в образователната система ,и изграждане на по-висока увереност в собстените им сили.